کارگزاران فارکس

فرا تحلیل و کاربردهای آن

فراتحلیل در واقع تحلیل تحلیل‌ها است. یعنی تحلیل آماری مجموعه بزرگی از نتایج مطالعات منفرد که با هدف یکپارچه ساختن یافته‌ها انجام می‌شود. از این رو می‌تواند جایگزین جدی بحث‌های روایتی و روابط علی مطالعات باشد. بحث‌هایی که معرف تلاش ما برای درک پیشینه‌های روزافزون پژوهشی است.

فرا تحلیل و کاربردهای آن

برای آشنایی با روش فراتحلیل ابتدا باید مختصری از تاریخچه آن را بدانید. در دهه ۱۹۷۰ میلادی روانشناس برجسته‌ای به نام هانس آیزنک ادعا کرد که روش‌های درمانی روانشناسی یا به اصطلاح روان‌درمانی‌ها در درمان بیماران تاثیر گذار نیستند. از آنجا که این دانشمند در زمان خود نفوذ بسیار زیادی داشت، سخنان او تاثیر بسیار زیادی بر جامعه روانشناسی برجای گذاشت. در همین زمان پژوهشگری به نام گلاس اعلام کرد که سخنان آیزنک تنها براساس مقالات منتشر شده در برخی مجلات علمی بوده است و وی پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌های منتشر نشده و مقالات تمامی مجلات علمی را مورد بررسی قرار نداده است. در ادامه، با سایت ترجمه مقاله نیتیو پیپر همراه باشید.

گلاس در سال ۱۹۷۶ به صورت رسمی اصطلاح فراتحلیل یا meta-analysis را به کار برد. وی ۳۷۵ پژوهش مربوط به روان درمانی را گردآوری و به صورت نظام‌مند به بررسی آن‌ها پرداخت. در نهایت گلاس ادعاهای آیزنک را رد کرد و براساس فراتحلیل خود اعلام کرد که روان‌درمانی‌ها در درمان بیماران روانی تاثیر بالایی دارد. گلاس پس از انجام مطالعه خود و بنیان نهادن روش فراتحلیل آن را این‌گونه تعریف کرد:

فراتحلیل در واقع تحلیل تحلیل‌ها است. یعنی تحلیل آماری مجموعه بزرگی از نتایج مطالعات منفرد که با هدف یکپارچه ساختن یافته‌ها انجام می‌شود. از این رو می‌تواند جایگزین جدی بحث‌های روایتی و روابط علی مطالعات باشد. بحث‌هایی که معرف تلاش ما برای درک پیشینه‌های روزافزون پژوهشی است.فرا تحلیل و کاربردهای آن

فراتحلیل

در واقع فراتحلیل نتیجه نیاز به یکپارچه کردن یافته‌های مربوط به صدها پژوهش در یک حوزه خاص بود که نتایج آن‌ها در بیشتر موارد متناقض بود. به صورت کلی هدف فراتحلیل معرفی شیوه تفکری برای ترکیب پژوهش‌های انجام شده با استفاده از روش‌های آماری است. فراتحلیل فرایند ترکیب کردن و تحلیل کردن داده‌های مطالعات جداگانه اما مشابه به منظور رسیدن به یک نتیجه کلی با در نظر گرفتن یک سوال پژوهشی خاص است. در بیشتر کتب آماری فراتحلیل شامل سه مرحله معرفی شده است. این سه مرحله عبارتند از: شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش‌ها؛ ترکیب نتایج پژوهش‌های انتخاب شده و مقایسه آن‌ها با یکدیگر؛ و ارزش‌یابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا.

مزایا و معایب استفاده از روش فراتحلیل

روش فرا تحلیل همانند هر روش آماری و پژوهشی دیگر دارای یک سری مزایا و معایبی است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد. ازجمله مزایای روش فراتحلیل می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- از روش‌های عینی برای یافتن مطالعات استفاده می‌کند. پژوهشگر باید تمام پژوهش‌های مرتبط با یک زمینه خاص را در نظر بگیرد و بنابراین احتمال کمی وجود دارد که به مطالعات مرتبط با پیش‌داوری خود اهمیت بدهد.

۲- خصوصیات مطالعات را با اصطلاحات کمی و شبه کمی توصیف می‌کند.

۳- پیشینه‌های طولانی برخی موضوعات پژوهشی را خیلی خوب خلاصه می کند.

۴- با استفاده از تکنیک‌های آماری روی ارتباط خصوصیات یک مطالعه با مطالعه بعدی تأکید می‌کند.

۵- روی اندازه اثر نیز تمرکز دارد نه فقط معنی‌داری آماری.

۶- روش فراتحلیل به ارتباطات خاصی و جدیدی دست پیدا می کند مثل رابطه جنسیت با نتایج روان درمانی.

۷- شکاف‌های موجود بین پیشینه موضوعات پژوهشی را بیان می‌کند.

همچنین برخی از معایب که توسط پژوهشگران مختلف برای روش فراتحلیل ذکر شده است عبارتند از:

۱- ساده کردن بیش از حد نتایج حوزه تحقیقی خاص.

۲- ترکیب کردن مطالعات گوناگون و غیر مشابه که به قضیه سیب و پرتقال مشهور است.

۳- استفاده از مجموعه محدود و ناکافی مطالعات در یک موضوع خاص.

۴- پیچیدگی تنظیم سیستم کدگذاری.

برای دریافت خدمات مربوط به ترجمه تخصصی مقاله، نگارش کارولتر، فورمت‌بندی مقاله، ادیت تخصصی و ویراستاری مقاله کافی است از طریق شماره‌های تماس ما با فرا تحلیل و کاربردهای آن همکارانمان در ارتباط باشید.

فراتحلیل پژوهش‌های مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در سازمان‌های ایران. Journal Article

زمینه و هدف: کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، تحت تأثیر عوامل بسیاری در قالب عوامل فردی، سازمانی و محیطی قرار می‌گیرد. این عوامل تأثیرگذار می‌توانند فرا تحلیل و کاربردهای آن باعث منع و شکست یا پیش روی و تسهیل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها باشند. ازآنجایی‌که هدف اصلی کاربرد فناوری اطلاعات در تمام سازمان‌ها افزایش بهره‌وری است، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات می‌تواند برای سازمان‌ها مهم و حیاتی باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات را بررسی کرده است تا بدین‌وسیله عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات را شناسایی کرده و اندازه اثر هر یک از این عوامل را ارزیابی و مقایسه نماید. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش فرا تحلیل بوده و محاسبات آماری آن از طریق نرم‌افزار CMA2 انجام‌شده است. برای بررسی تورش انتشار از روش‌های آزمون N ایمن از خطا، روش چینش و برازش دوال و توئیدی، نمودار فانل (نمودار قیفی) استفاده‌شده است. یافته‌ ها: این پژوهش با بررسی 65 مطالعه، 27 عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات را شناسایی کرده است. از میان این 27 عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات عوامل مهارت (762/.)، ساختار (753/.)، انگیزش (720/.)، فرهنگ‌سازمانی (709/.) و همچنین محیط سازمانی (672/.) بیشترین شدت اثر و عوامل جنسیت (128/.)، تحصیلات (204/.) و سن (224/.) کمترین شدت اثر را داشتند. نتیجه‌ گیری: سازمان‌هایی که به ابعاد مختلف فرهنگ‌سازمانی توجه بیشتری دارند، توانسته‌اند در امر کاربرد فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل فرا تحلیل و کاربردهای آن کنند.

Purpose: The application of Information Technology (IT) in organizations, is influenced by a myriad of factors within the context of individuals, organizations, and the environment. These factors either facilitate or hinder the correct use of information technology in the organizations. Since the main reason for any organization to use information technology of any kind is increasing the organizational productivity, identifying the factors contributing to the application of IT can be vital for the organizations. Methodology: This study has aggregated the findings of the previous research conducted in the IT application literature , in Iran, with the aim of evaluating the magtidue of each factor and comparing them with one another. The method applied in this study was Meta-analysis which was computed by Comprehensive Meta Analysis (CMA2) software. Findings: The findings of this meta-analysis identified 27 factors from 65 studies. Among the 27 effective factors in the application of IT, IT skills, organizational structure, organizational culture, motivation and organizational environment had the highest effect and gender, education, and age had the lowest effects. In order to simplify the findings of this reareach, the factors were classified in three groups of: individual factors, organizational factors and environmental factors from which organizational factors had the highest effect size with a score of 0.617 and individual factors had the lowest effect size with a score of 0.493. Conclusion: Organizations that pay more attention to different aspects of organizational culture have been able to be more successful in applying information technology.

مقالۀ ترویجی فراتحلیل پژوهش‌های دفاع مقدس در دهۀ گذشته: ارزیابی روش‌شناختی 100 مقالۀ پژوهشی

تاکنون، پدیده عظیم دفاع مقدس چندان در فرا تحلیل و کاربردهای آن قاموس علم و روش‌شناسی قرار نگرفته و بررسی این موضوع می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت‌های جدید علمی باشد. یقینا، تولید دانش از پدیده‌ای به نام دفاع مقدس بدون درگیر ساختن پژوهشگران با ابعاد این پدیده، میسر نخواهد شد و به طور قطع، اتصال روش‌شناسان دانشگاهی و پژوهشگران، به کارگزاران و متولیان حوزه دفاع مقدس، می تواند به هم‌افزایی علمی در این حوزه منجر خواهد شد. در این مقاله، با مرور چکیده 100 مقاله علمی پژوهشی فرا تحلیل و کاربردهای آن و علمی- ترویجی، ابعاد روش‌شناختی این مقالات شناسایی و دسته بندی شد تا از این رهگذر بتوان وضعیت گذشته تحقیقات دفاع مقدس را به تصویر کشید و از طرفی پیشنهادات لازم را جهت بهبود روشهای تحقیق این حوزه به منظور خلق آثار علمی ارائه کرد. نتایج نهایی این بررسی نشان می‌دهد که تحقیقات گذشته در 16 محور صورت گرفته است وابعاد روش‌شناختی آنها هم در 9 بعد اصلی و 29 بعد فرعی قابل طبقه‌بندی است. در پایان مقاله نتیجه گیری و پیشنهادات مربوط به استفاده از انواع روش‌های پژوهش در مطالعات دفاع مقدس آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

فدایی، غلام‌رضا (۱۳۸۵). دربارۀ اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن، کنگرۀ ملی علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محمدی‌فاتح، اصغر(1390). مدیریت دانش در محیط کار پست مدرن، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش ایران، تهران: سالن همایش های رازی.

محمدی‌مقدم، یوسف و عباس‌پور، جعفر (1394). فراتحلیل پژوهش‌های رابطۀ رهبری تحول‌آفرین با فرا تحلیل و کاربردهای آن رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ایرانی، نشریۀ مطالعات مدیریت، شمارۀ 77.

منوریان، عباس و عسگری، ناصر(1389). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور، سومین کنفرانس مدیریت دانش ایران، تهران: سالن همایش‌های رازی.

یاوری، وحید و جانی‌پور، محمدرضا (1390). مطالعات تاریخی دفاع مقدس با رویکرد آینده‌پژوهی، نشریۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس، شمارۀ 9.

مختارپور، رضا و حیدری، غلام‌رضا (1396). روش‌شناسی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نشریۀمطالعاتملی کتابداریوسازماندهی اطلاعات، شمارۀ 2.

نبوی، سیدعبدالامیر (1395). مطالعات میان‌رشته‌ای و تکثر روش‌شناختی، نشریۀ مطالعات میان‌رشته­ای در علوم انسانی، شمارۀ 2، 74-57.

Tsoukas,H., H., Knudsen, C. (2003). the oxford handbook of organization theory, UK: Oxford university press.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا